fbpx

Verdediging Sektor Kode

Verdediging Sektor Kode

Die nuwe Verdediging Sektorkode is gepubliseer op 9 November 2018 deur die Departement van Handel en Nywerheid. Hierdie Sektorkode het dan ook met onmiddellike effek in werking getree vanaf die datum van publikasie.

Hierdie Sektorkode sal van toepassing wees op alle entiteite in die Suid-Afrikaanse Verdediging Industrie (SAVI) en sluit in Nasionale of Provinsiale Departemente, Staatsorgane, Publieke Entiteite asook private entiteite wat verdedigingsmateriaal en/of enige ander voorraad, produkte en dienste tot die Departement van Veiligheid of hulle agente lewer. SAVI is ook die kollektiewe terme vir die Suid-Afrikaanse Verdedigingsindustrie en sluit in daardie entiteite in die publieke- of privaat sektor, insluitende kommersiële- en besigheid eenhede wat direk of indirek betrokke is by die ontwerp, navorsing, ontwikkeling, vervaardiging en bemarking van Veiligheidsmateriaal.

Omset drempels

Dit is belangrik om kennis te neem van die van die volgende omset drempels wat toegepas moet word wanneer bepaal word of ʼn entiteit ʼn Vrygestelde Klein Entiteit (VKE), Kwalifiserende Klein Entiteit (KKE) of ʼn Generiese Onderneming is:

  • VKE: Omset onder R5 miljoen per jaar
  • KKE: Omset tussen R5 – R50 miljoen per jaar
  • Generiese Onderneming: Omset meer as R50 miljoen per jaar

Swart Militêre Veterane word oorweeg

Een van die belangrike definisies in terme van die Sektorkode is die definisie van Swart Militêre Veterane, wat as volg lees:

“Enige Swart Suid-Afrikaanse Burger wat:

  • Militêre Diens gelewer het tot enige Nie-Statutêre Militêre Organisasie wat betrokke was in die Suid-Afrikaanse Bevrydingsoorlog van 1960 tot 1994;
  • Diens gedoen het in die Unie Verdedigingsmag voor 1961;
  • Lid geword het van die nuwe Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag na 1994;
  • Sy/haar militêre opleiding voltooi het en nie meer enige militêre diens lewer nie wat ook nie oneervol ontslaan is uit die weermag nie. Hierdie definisie sluit egter nie persone soos verwys in paragraaf 4.5.1 of 4.5.2 uit nie, met ander woorde persone wat nie hul militêre opleiding kon voltooi nie as gevolg van ‘n besering of siektes wat opgedoen is gedurende die militêre opleiding wat geassosieer word met die militêre opleiding”

Swart Militêre Veterane sal in ag geneem word met Eienaarskap, Bestuur en Beheer asook die Vaardigheidsontwikkeling elemente.

Indikators & Elemente

Die nuwe Sektorkode maak ook voorsiening vir ‘n nuwe indikator naamlik Ondernemings- en Verskaffer Ontwikkeling Fonds asook ‘n nuwe element, Lokalisering. Die Lokalisering element handel met die aankope van verdedigingsmateriaal vanaf plaaslike verskaffers. Die Ondernemings- en Verskaffer Ontwikkeling Fonds is ‘n fonds wat deur die Departement van Verdediging en die Departement van Handel en Nywerheid opgestel en goedgekeur word. Die Verdediging Sektor Raad sal verantwoordelik wees vir die administrasie van hierdie fonds. En dit sal ook aangewend word vir Ondernemings- en Verskaffer Ontwikkeling inisiatiewe.

Kontak asseblief u regsadviseur in verband met enige navrae ten opsigte van hierdie nuwe Sektorkode.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*