Author archive for Tersia Landsberg

 • Die rol van Vrystellingsklousules, Voorwaardelikhede en Skadeloosstellings in SA

  Hierdie artikel kyk kortliks na die rol, aard en uitwerking van vrystellingsklousules, afkeurings en skadeloosstellings (hierna verwys as ‘klousules’) in…

  by
 • The role of Exemption Clauses, Disclaimers and Indemnities in SA

  This article briefly looks at the role, nature, and effect of exemption clauses, disclaimers and indemnities (collectively referred to as…

  by
 • Uiteensetting van die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk (Gedeelte 2)

  ‘n Vorige artikel het gekyk na die nuwe Voorkeur Aankope Beleidsraamwerk Wet, 2000: Voorkeur Aankope Regulasies, 2017 (die Wet). Dit…

  by
 • Explaining the new Preferential Procurement Policy Framework (Part 2)

   A previous article looked at the new Preferential Procurement Policy Framework Act, 2000: Preferential Procurement Regulations, 2017 (PPPFA). It is…

  by
 • Die effek van stereotipering in die werksplek

  Stereotipering (veralgemening) is ‘n oorvereenvoudige, gestandaardiseerde geestelike prent wat geprojekteer word op al die lede van ‘n groep. Stereotipes word…

  by
 • The effects of stereotypes in the workplace

  A stereotype in an oversimplified, standardised mental picture that is projected onto members of a group. Stereotypes are often created…

  by
 • Daar is plek vir operasionele ongeskiktheid in ons reg

  Kan jy ʼn werknemer ontslaan as hy nie beskik oor ʼn spesifieke kwalifikasie, wat deur wetgewing vereis word, om die…

  by
 • There is a place for operational incapacity in our law

  Can you dismiss an employee if he does not possess a specific qualification, required in terms of Legislation, to do…

  by
 • UJ student receives R100 000 Accounting Bursary

  Penelope Lekgau received a R100 000 study bursary from SEESA in collaboration with Hot91.9FM in September 2017 to continue her…

  by
 • Expert opinion: Pitfalls when firing an employee

  When you need to terminate an employee’s services, do you know what to avoid or what pitfalls there are? Anton Brüne, SEESA…

  by